Temati

Uzziņu izdevumi (03)

Boldoks Dž. Kristietības simbolika
Gorders J. Reliģiju grāmata
Pavasars E. Dziesmas, lūgšanas, zelta vārdi
Tabruns A. Mūslaiku zinātnieku reliģiskie ticējumi

Filozofija un reliģija (1)

Biezais H. Reliģiski-filozofiski raksti
Blaua A., red. Civilizācijas dižāko garu domas par mūžību
Būrs T. Filozofu Dievs un Paskāla Dievs
Freijs A. Dievs cilvēku pasaulē: Latviešu reliģiski ētiskie meklējumi 20.gs.1.pusē
Klīve V. Gudrības ceļos
Klīve V. Pa kuru ceļu?  
Klīve V. Cilvēks un ticība
Ladusārs S. Daudzpusīgā gnozeoloģija
Ladusārs S. Reliģijas filozofija
Pasaules slavenākie vīri. Imanuels Kants
Paskals B. Domas
Rēpers V., Smite.L. Ievads ideju vēsturē

Psiholoģija. Attiecības (159)

Albiseti V. Būt draugiem vai uzturēt draudzību
Andersons N., Dž. Kā pārvarēt depresiju
Anžs D. Tava miesa radīta mīlestībai
Bailes
Bībeles studijas
Čepmens G. Piecas mīlestības valodas : kā izteikt sirsnīgu pieķeršanos…
Depresija
Dusmas
Hanters Dž. Tavs autoritātes spēks
Heriss Dž. Ardievas randiņiem
Klerijs D. Par ko un kāpēc : Vienkāršā grāmata vienkāršam lasītājam
Makalisters D. Attiecības - ko ar ..
Makalisters D. Attiecības - problēmu ..
Maršals T. Pareizas attiecības : Kā tās veidot un atjaunot
Raups Sarunas…
Vaits Dž. Patiesa sajūsma : radikāla pieeja draudzībai, mīlestībai, sexam (A) - Rīga, 2004 

Kristīgā ētika (17)

Ālersa Dž. Ētika kristīgajā skatījumā
Bergners M. Mīlestības sakārtošana
Burkhards H. Ievads ētikā
Imbergs J. Kristīga dzīve
Kristīgā ētika un morāle: sabiedrības pamats
Kristīgās ētikas pamati : I daļa
Lasmane S, Milts Ē. Ētika

Reliģija (2)

Kalniņš I. Cilvēks starp Dievu un pasauli
Lenglija M. Pasaules reliģijas
Polis K. Dievs un dvēsele kā reliģijas priekšstats
Pujāts J. Ticība Dievam ir pamatota
Teoloģija : Teorija un prakse : 1.daļa

Kristīgā mācība. Katehisms (23)

Birģelis J. Mūsu ticības pamati
Grīslis E. M.Luters - reformātors
Grunnans P. Mīlestība, patiesība, žēlastība : Kristīgais katehisms
Heincs H. Radikālas pārmaiņas gaidot
Hemnics M. Enhiridions : Kristīgas mācības rokasgrāmata
Ievads kristietībā : 1.-8.nodarbība
Imbergs I. Dzīvības ceļš : Kristīgās ticības pamati
Kolbs R. Katehisma mācīšana Dieva bērniem
Luters M. Lielais Katehisms
Luters M. Mazais katehisms
Maldonis V. Evanģēliskā dogmātika
Millers Dz. Kristīgā dogmātika
Montefiori H. Konfirmandu piezīmes : Kristīgās ticības saturs
Ozols A. Viņa vārdi bija vareni: Jēzus mācība
Par kristīgas dzīves principiem. Sast.J.Vanags
Rubenis J., Subačs M. Desmit baušļi
Stots Dž. Kristietības pamati : Kā būtu, ja mēs rīkotos kā Dievs?
Štēnbuks K.  Es ticu : Apustuļi ticības apliecinājuma komentārs 
Tēvreize 25 valodās
Valters K. Bauslība un Evanģēlijs
Veids L. Desmit baušļi
Vīts Dž. Vieta, kur stāvēt : Dieva vārds M. Lutera dzīvē

Kristīgā baznīca (26)

Baznīca darbībā : Latvija
Baznīca un draudze
Baznīcu ēku aprūpes grāmata:1.-4.burtnīca
Boldvins S., Kuks Dž. Mīlestība, pieņemšana un piedošana : kā draudzei būt …
Brīvprātīgo darbinieku audzināšana draudzē
Diakonija.
Diakonijas programmma : LELB
Dievkalpojuma kārtība latvijas ev lut. Baznīcas draudzēm
Flemings J. Sievietes mācītājas
Gulbis M. Mūsu dievkalpojuma kārtības izpratne
Gulbis M. Praktisks ievads homilētikā : [Sludināšanas māksla]
Jaunlaulātajiem
Kavacis A. No neticības uz ticību
Kavacis A. Latv. ELD neordin. garīgo darbinieku rokasgrāmata
Kīsīlings K. Jūs sveicina mīlestība
Kolbs R. Dariet par mācekļiem kristīdami
Kuks Dž., Boldvins S. Mīlestība, pieņemšana un piedošana : Kā draudzei būt …
Latv ev.-lut. draudžu neordinēto garīgo darbinieku rokasgrāmata
Meijers F. Kādēļ tev jāpievienojas draudzei?
Nīlsens H. Baznīca un diakonija : Diakonijas bibliskais pamatojums
Nordstokke K. Ticība un mīlestība
Oftestads A. Kā izveidot diakonisku baznīcu
Palau L. Tiltu būvētājs
Plāte N. Kas jāzina iesvētāmiem
Rumba E. Viņpus aizspriedumiem, noliegumiem un ilūzijām
Šaurums G. Jaunatnes dārzs
Slenska R. Baznīcas teoloģiskā atbildība
Švarcs K. Draudzes dabiskās attīstības ābece 

Grūtā brīdī (26.2)

Aizejot : Mirstošo cilvēku mācība tuviniekiem, ārstiem un garīdzniekiem. Kiblere-Rosa E.
Mierinājums: Kā atrast stiprinājumu…Kiblere-Rosa E.
Uz nāves sliekšņa: Garīgā pārveide mirstot. Singa K.

Konfesijas (28)

Boļšakovs S. Gara augstumos
Černejs A. Latvijas pareizticīgā Baznīca
Kalniņš J. Svētais Rīgas Jānis : Par pareizticīgo arhibīskapu Jāni Pommeru.
Katolicisms
Millers E., Sempls R. Jaunavas kults : Katoliskā Marioloģija un Marijas parādīšanās
Rouzs J.  Pareizticība un nākotnes reliģija
Straube G. Latvijas brāļu draudzes diārijs
Strods H. Latvijas katoļu baznīcas vēsture
Svētā Alise
Tervits J. Latvijas baptistu vēsture
Tervits J. Mēs esam baptisti

Evanģēliski luteriskā baznīca (28.1)

Ābolniece L.      Krustpils luterāņu baznīca gadsimtu plūsmā 
Augsburgas ticības apliecība šodien
Baikovs G.      Dievs, pasaule un cilvēks: Reformācijas atziņas mūsdienu baznīcai 
Bratkovska M.  Mācītājs Rihards Zariņš un Ņujorkas latviešu draudze
Dzīvojam zaļi! : Blīdenes Mācītājmuižas un parka atjaunotne
Cacure E. Latvijas luterāņu baznīcas svētdienas skolu vēsture
Feldmanis R. Credo : Sprediķu cikls par Apustuļu ticības apliecību
Feldmanis R. Evanģēliski luteriskā baznīca un dievkalpojums
Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīca un mācītāji
Kam tic luterāņi : 1.-8.nodarbība
Latvijas luterāņu baznīcas : 1.sēj.
Latvijas luterāņu baznīcas : 2.sēj.
LELBA draudžu locekļu rokasgrāmata : pamati ticībai
Luteriskais garīgums Dieva bērna dzīvē
Luterisms jautājumos un atbildēs
Mesters E. LELB vēsture
Piecdesmit gadi Dieva druvā : Mineapoles St. Paulas evanģēliski-luteriskā baznīca
Saness K. Luteriskā ticība : Augsburgas apliecības skaidrojums draudžu cilvēkiem
Satversme : LELB
Sv. Andreja draudze 50: Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto, Kanādā 
Svētā Kristība: Luterisms jautājumos un atbildēs
Svētais Vakarēdiens: Luterisms jautājumos un atbildēs
Vienprātības grāmata
Vilīte V. Sesavas baznīca (1633-2018)
Virspriesteris Jānis Jansons
Zasse H. Kas ir luterisms?

Nekristīgās reliģijas. Sektas (29)

Dvorkins A. 10 jautājumi uzmācīgam svešiniekam
Frederiksons B. Kā atbildēt sātanismam
Hess M. Maldu tīklā
Kaizers E. Kā atbildēt Mormoņiem
Kerns H. Kā atbildēt Jehovas lieciniekiem
Kīts A. Kā atbildēt transcedentālajām meditācijām
Kolbs Ē. Kā atbildēt jūdaismam
Līdums G. Dzīve pēc iziešanas no sektas
Lohārs F. Kā atbildēt Austrumu reliģijām
Lohārs F. Kā atbildēt islamam
Lohārs F. Kā atbildēt sekulārajam humānismam?
Mandaua L. Vai dievi ir tādi?
Mednis J. Jaunais laikmets
Oparins A. Pasaules reliģijas un Bībele
Netradicionālās reliģijas Latvijā : 1.-7.nodarbība
Toropovs B. Ceļvedis pasaules reliģijās

Sabiedrība un reliģija (3)

Bergrāvs E. Valsts un cilvēks
Brumanis A. Kristīgā sabiedrības mācība
Eriksens T. Mirkļa tirānija
Osis K. Cilvēks cilvēkos

Kristīga ģimene. Audzināšana (37)

Acis, ausis un visas maņas : aktivitātes, mācot katehismu : 1
Acis, ausis un visas maņas : aktivitātes, mācot katehismu : 2
Andersons R. Kā atklāt Dieva nodomu savai ģimenei
Augošais māceklis. Sērija 2:7, 1.kurss
Augošais māceklis. Sērija 2:7, 2.kurss
Augošais māceklis. Sērija 2:7, 3.kurss
Baikovs G., Baikova J. Laulība starp radīšanu un mūžību
Bakisa A. Rotaļas ar bērnu vecumā no 1 dienas līdz 6 gadiem
Bībeles krustvārdu mīklas : Nr. 5
Blekabijs H. Pazīt, paklausīt, piederēt
Brumanis A. Laulība un ģimene
Čens F., Čena L. Tu un es uz mūžu. Laulība Mūžības gaismā 
Dāvā bērniem Dieva vārdu
Dāvā bērniem Dieva vārdu : 2.d.
Dobsons Dž. Savaldi sava bērna dusmu lēkmes
Dobsons Dž. Zēnu audzināšana
Durstons D. Ticība ģimenē : Ticības ceļš kopā ar bērniem
Džakvinta G. Ģimene, mīlestības kopība
Eiche M. Reliģijas mācība pamatskolām
Eimss L. Aizmirstais mācekļu audzinātāju amats
Ejiet un māciet!
Gaile I. Kristīgās reliģijas mācība: darba burtnīca 1.klasei
Hjūsa Dž. Vai mans trusītis nonāks debesīs un citi bērnu uzdoti jautājumi
Jēzus draudzes svētdienas skola 20
Kempbels R. Kā patiesi mīlēt pusaudzi
Klerijs D. Mērķī
Ko nozīmē - dzīvot Kristū
Kristus karavīrs : rokasgrāmata kalpošanai pusaudžiem
Lašanss L. Laulāto un ģimenes laimei
Latvijas ev. lut Kristīgā Akadēmija šodien 
Lembs K. Priecājos, ka esmu tevi apprecējis
Maiere-Skumanca L. Stāstīt bērniem par ticību
Makarturs Dž. Ģimene
Makdauels Dž., Dejs D. Kāpēc gaidīt? : Pusaudžiem
Materiāli garīgo padomdevēju sagatavošanai 
Omaršana S. Vecāku lūgšanu spēks : Lūgšanu un padomu ceļvedis
Ozols A. Viņa vārdi bija vareni: Jēzus mācība
Pereira J. Kas mums pateiks patiesību
Poters K. Nesatricināmā laulība, kas spēj izturēt zemestrīces
Ričmonds G. Bērns šķirtā ģimenē
Rubenis J. Viņa un viņš : Mīlestība. Attiecības. Sekss
Rūpējoties par Dieva dāvanām. Svētdienas skolu skolotājiem
Sekot Jēzum: [Materiāli Svētdienas skolai]  
Spēles un rotaļas svētdienas skolā : Metodisks līdzeklis
Spēļu grāmata : mācību spēles un rotaļas bērniem no 3 g.  
Ticības mācības grāmata, 2.daļa
Ticības pamati : darba burtnīca videosemināram
Trips T. Kā audzināt bērna sirdi : Rokasgrāmata vecākiem
Vaita E. Audzināšana
Vislofs K. Es zinu, kam es ticu
Voitkuss A. Labais gans: Ticības mācības burtnīca bērnudārzam

Zinātnes. Medicīna (5, 61)

Balklavs-Grīnhofs A. Mūsdienu zinātne un Dievs : [pielikumā CD]
Bamgādners L. Žēlastības iemiesošanās
Hjūzs S. Evolūcija zem mikroskopa
Kaufmans D. Luterāņu katehisms par abortu un dzīvību
Kols E. Seksa svētums
Lazdiņš A. Homeopātija. Maģiskās potences
Mažis V. Kas ir astroloģija un horoskopi?

Māksla (7)

Boimers H. Mēs gribam tikai tavu dvēseli
Debestēvu mīļi sveicam : kristīgās dziesmas bērniem
Dziedāsim tā Kunga godam : dziesmas bērniem un jauniešiem
Eiropa- kopīgs mantojums : Baznīcas Latvijā
Holcmanis A. Vecrīga - pilsētbūvniecības piemineklis
Jesus Revealed: Images of Christ in Art
Ķiploks E. Mīļš mums mūsu Dieva nams
Latvijas kristīgā māksla : Atklātnes
Liepiņa Ā. Cesvaine, tavi torņi vēl sauli krāj
Meldiju grāmata evanģēliski-luteriskām draudzēm. Sast. Vītols J.
Mors F., Rinka B. Lielie pianisti manā dzīvē
Norvilis J. Garīgu kora dziesmu krājums
Rinka B., Mors F. Lielie pianisti manā dzīvē
Spārītis O. Latviešu Luterāņu dievnamu šodiena
Spārītis O. Usmas baznīca
Veitnere L. Dievs Ziemassvētkus zvana : Dziesmas

Literatūra. Valodniecība (8)

Angļu-latviešu, latviešu angļu vārdnīca 5.-12.klasei
Baumane H. Deutsche grammatik
Bisenieks V. Latviešu-vācu vārdnīca
Garīgo terminu skaidrojošā vārdnīca
Granta K. Vācu-latviešu vārdnīca
Krievu - ebreju (idišs) vārdnīca
Latviešu-vācu vārdnīca
Materiāli par literatūru, folkloru…
Mellis I. Trīsdesmit divi gadi kopā ar Z.Mauriņu
Popov A. Praktisches deutsch fur Hochchulen ; 2.d.
Straumēni Anglijā
Zariņš J. Kas bija "Mērnieku laiku"…autors
Kозаржевский А.  Учебник древнегреческого языка
Немецко русский русско-немецкий словарь

Ģeogrāfija (91)

Ābele Z. Mans ceļš
Bībeles atlants
Daļeckis O. Atmiņas un pārdomas par Svēto zemi
Krūklis J. Evanģēlijs Austrumlatvijas mūža mežā

Vēsture (94)

Ādamovičs L. No dzīvības avota. Baznīcas vēstures viela, 4. burtn.
Balodis R. Valsts un Baznīca.
Beldavs K. Mācītāji, kas nāvē gāja
Biezais H. Gramzdas draudzes vēsture
Cirsis P. Kristīšana ar uguni un zobenu
Dieva izredzēti : Grāmata par lielām personībām
Donīni A. Kristietisma sākumi
Ebreju tautas vēsture
Feldmanis R. Latvijas baznīcas vēsture
Fetlers Dž. Pērkonbalss : Stāsts ar Viljamu Fetleru un garīgo atmodu..
Ginters M. Vai tie bijām mēs : [par draudžu dzīvi Latvijā padomju gados]
Heglunds B. Teoloģijas vēsture
Herders Rīgā
Indriķa hronika
Kalme G. Durvis uz mājām : Mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi
Ķiploks E. Dzimtenes draudzes un baznīcas
Klīve V. Ticības ceļos
Kristīgās baznīcas vēsture
Kristietības vēsture
Labsvīrs J. Kam drosme ir
Lange E. Baznīcas vēsture
Laurinovičs P. Kristīgās baznīcas vēsture
Meņs A. Reliģijas pirmsākumi
Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliģijas vēsturē
Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliģijas vēsturē : II daļa
Rīgas Doma baznīcas latv. draudze
Speke A. Ķēniņa Stefana ienākšana Rīgā un cīņas par Doma baznīcu
Sv. Vecās un Jaunās Derības vēsture
Taimiņa A., Kļaviņš K. Ticība un neticība Livonijā : Mārtiņš Luters & Matiass Knutsens
Taivans L.  Reliģiju vēsture
Taivans L.  Teoloģijas vēsture : 1.daļa : Pirmskristīgo laikmets
Talonens J. Baznīca staļinisma žņaugos : [1944.-1950.]
Vamoša M. Dzīve Jēzus laikā

Mārtiņš Luters (94.2)

Ārlands Č. Lai es piederētu Viņam : Lutera katehismu apskats
Kitelsons Dž. Luters - reformators
Kolbs R. Mārtiņš Luters. Pravietis. Skolotājs. Varonis
Loze B. Mārtiņš Luters : Ievads Lutera dzīvē un darbos
Luters M. 1. Mozus grāmatas skaidrojums : III d.
Luters M. 1. Mozus grāmatas skaidrojums : IV d.
Luters M. 1. Mozus grāmatas skaidrojums : V d.
Luters M. Apustuļa Jāņa pirmās vēstules skaidrojumi
Luters M. Apustuļa Pētera pirmās un otrās vēstules skaidrojumi
Luters M. Baznīcas Postilla I
Luters M. Baznīcas Postilla II
Luters M. Baznīcas Postilla III
Luters M. Baznīcas Postilla V
Luters M. Domu graudi
Luters M. Domu graudi (2014)
Luters M. Galda runas
Luters M. Jēzus Kalna sprediķis : Mateja evanģēlija 5., 6., 7.nod.
Luters M. Magnificant : Lūkas evanģēlija skaidrojums
Luters M. Mazais katehisms
Luters M. Mazais katehisms un kristīgā mācība
Luters M. Par gribas verdzību
Luters M. Pirmās Mozus grāmatas skaidrojums : 1. sēj.
Luters M. Pirmās Mozus grāmatas skaidrojums : 2. sēj.
Luters M. Svēto rakstu apceres katrai dienai
Luters M. Ziemsvētku sprediķi
Luters M. [par viņu] Vieta, kur stāvēt : Dieva vārds M. Lutera dzīvē
Saarnivaara U.  Luters atklāj  evanģēliju
Ticības spēkā : [Luters, luterānisms..]
Ticības spēkā : [M. Lutera 500. dz.d. atcerei]
Порозовская Б.  Мартин Лютер

Garīdznieku dzīves stāsti (94.3)

Akmentiņš R. [piemiņai] Sava ceļa gājējs
Babre J. Svētums nav greznība
Bilenšteins A. Kāda laimīga dzīve
Cundsls F. Kāda Dieva kalpa cīņa : [par Blumhardu J.H.]
Dzenīte Z. Dieva sveces
Evanģēlija gaismā
Feldmanis R. [par viņu] Misionārs Roberts Feldmanis
Grīnbergs T. [veltījums] Dievs ir mīlestība
Hemnics M. [par viņu] Otrais Mārtiņš
Kalpošana garā un patiesībā : [Kundziņa K. Piemiņai]
Kamergrauzis N. Ieguvums manā dzīvē
Kamergrauzis N. Sava ceļa gājējs
Ķiploks E. Profesors Voldemārs Maldonis
Ķiploks E. Sējējs un pļauja
Ķiploks E. Taisnības dēļ vajātie
Kolbe M. [par viņu] Svētums nav greznība
Kundziņš K. Dieva izredzētie
Kundziņš K. Svētuma sargi
Lūsis A. Cilvēks bez mājas
Lūsis A. [piemiņai] Viņš necīnījās pasaulīgi : Arhibīskapa Arnolda Lūša piemiņai
Maldonis V. [par viņu] Profesors Voldemārs Maldonis
Modersons A. [par viņu] Ernests Modersons : Dieva darba rīks
Proiss A. Otrais Mārtiņš
Rubenis I. Misionārs Roberts Feldmanis
Vai brīnumi vēl notiek?
Vītols A. Es zinu stipru vietu... : Raksti, runas, piezīmes, atmiņasNav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.